O projekte


Cieľom projektu New Music for Kids and Teens je zapojenie detí a mladých ľudí z celého Slovenska do aktívneho poznávania súčasnej hudby.


Chceme:

  • priniesť súčasný hudobný jazyk aj na najnižší stupeň špecializovaného hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ
  • aktívne zapojiť deti a mládež do realizácie nových partitúr
  • získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby
  • poskytnúť prostriedok pre spoznávanie súčasnej hudby európskych i mimoeurópskych národov

Prostriedkom na realizáciu tejto idey je vytvorenie databázy detských skladieb súčasných skladateľov. Za myšlienkou jej vzniku stojí najmä skutočnosť, že pedagógovia hudobných škôl napriek záujmu, mnohokrát bojujú s nedostatkom a nedostupnosťou súčasnej hudobnej literatúry určenej deťom.


Diela uverejnené v našej databáze sú voľne prístupné aj najmenším interpretom a ich pedagógom. Záujemcovia v nej nájdu skladby rôznej technickej náročnosti, obsahového zamerania a širokú varietu smerov súčasnej vážnej hudby.


Dôležitou súčasťou nášho projektu je nový koncertný cyklus Portréty, na ktorých budú diela súčasných autorov interpretovať deti a mladí umelci. Koncerty sa budú konať na ZUŠ na celom Slovensku. Základ dramaturgie koncertov bude pozostávať z diel uverejnených v databáze Prvé Portréty sa na Slovensku uskutočnili 3.11.2011.


Vyvrcholením týchto podujatí bude uskutočnenie 60 koncertov po celom Slovensku s názvom Portréty. V podaní detských interpretov sa uskutoční aj výberový koncert počas otváracieho ceremoniálu celosvetového festivalu ISCM World New Music Days 2013 v Košiciach, ktorý po prvýkrát v histórii spoluorganizuje Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia (ISCM).


Tvorivosť učiteľov pôsobiacich na základných a stredných umeleckých školách chceme podporiť formou seminárov a komentovaných koncertov. Predstavíme na nich fascinujúce križovatky hudby 20. storočia, poskytneme celkový pohľad na súčasnú hudobnú tvorbu a komplexne sa budeme venovať aj špecifikám detskej tvorby a interpretácie súčasných skladieb.


Projekt New Music For Kids and Teens vznikol vďaka podpore
Európskeho hlavného mesta kultúry, Košice 2013, n.o.