Semináre a tvorivé dielne


ISCM Slovenská sekcia poskytuje učiteľom Základných umeleckých škôl odbornú pomoc
v príprave detí na interpretáciu skladieb hudby 20.storočia a súčasnej hudby.


Ponúkame: