Zo seminára webinár:
Mesiace a čísla bude online

Seminár pre učiteľky a učiteľov hudby Mesiace a čísla, ktorý bol v októbri kvôli pandémii zrušený, sa uskutoční v online forme. Lektorsky ho budú viesť Tomáš Boroš, Ivan Šiller a Eva Šušková. Webinár má dva dni, bude sa konať v termíne 16. – 17. januára 2021. Je možné prihlásiť sa na ľubovoľný deň aj na celý seminár. Využite zľavy a akcie pri objednaní do 31. 12. 2020.

 

Program webinára:
16. január: Hudba ako čin
17. január: Mesiace a čísla

 

Časový harmonogram obidvoch dní:

8.30 - 9.00 prezentácia účastníkov a účastníčok
9.00 - 12.00 1. blok
12.00 - 13.00 prestávka
13.00 - 16.00 2. blok

 

Kapacita webinára je limitovaná na 40 ľudí.

 

Cena:

1 deň (ktorýkoľvek), zakúpenie do 31. 12. 2020, 29 EUR

1 deň (ktorýkoľvek), zakúpenie po 1. 1. 2021, 39 EUR

obidva dni, zakúpenie do 31. 12. 2020, 49 EUR,
v cene publikácia Hudba ako čin a CD Lasciar Sonare

obidva dni, zakúpenie po 1. 1. 2021, 59 EUR,
v cene publikácia Hudba ako čin a CD Lasciar Sonare

Vstup na webinár si môžete kúpiť online v e-shope InMusic.

 

Charakteristika webinára

 

Tomáš Boroš:

 

„Program Hudba ako čin vychádza z hudobno-výchovných ideí C. Orffa, Z. Kodálya a súčasných adaptácií týchto edukačných smerov. Má prevažne praktický, workshopový charakter a jeho cieľom je nácvik a osvojenie si konkrétnych metodických postupov a ich následná aplikácia do edukačnej praxe. Hlavnou osou v obsahu programu sú hudobné činnosti. V rámci hlasových činností je to práca s rečou, deklamácia, rytmizácia a základné solmizačné modely. V inštrumentálnej činnosti je to hra na elementárnych hudobných nástrojoch, elementárna kompozícia a improvizácia. Oblasť hudobno-pohybových a hudobno-dramatických činností obsahuje hudobno-pohybovú interpretáciu (analýzu) hudobnej formy a estetických a semiotických rozmerov hudobného umenia, ako aj rozvoj hudobných schopností prostredníctvom pohybu a dramatizácie.

 

Zbierky hudobno-edukačných aktivít Mesiace a čísla vychádzajú z hudobno-pedagogických koncepcií C. Orffa a Z. Kodálya. Jednotlivé aktivity v syntéze triády reč – pohyb – hudba rozvíjajú hudobné schopnosti – najmä sluchovo-percepčnú, rytmickú, intonačnú, auditívno- motorickú, hudobnú pamäť a predstavivosť. Smerujú k elementárnej hudobnej tvorbe (improvizácii a kompozícii). Názvy jednotlivých mesiacov roka a čísla od jeden do dvadsať tvoria materiál na rytmizovanie, pohyb, intonáciu a pochopenie fungovania hudobnej štruktúry. Metodický materiál je vhodný pre zbormajstrov detských zborov ako aj pre učiteľov hudobných predmetov ZŠ a ZUŠ (hudobná výchova, hudobná náuka, spev, možno ju adaptovať aj na určité aspekty nástrojovej hry). Práca s rečou umožňuje navyše najrozličnejšie medzipredmetové vzťahy (anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika, prvouka a iné.), metodika môže tak byť inšpiráciou aj pre učiteľov nehudobných vyučovacích predmetov.”

 

Ohlasy na semináre Tomáša Boroša a Ivana Šillera:
„Seminár bol úžasne tvorivý a veľmi hravý. Najlepšie bolo, že som všetko zažila aj aktívne a nie ako pasívna poslucháčka.”

„Super seminár, najlepší lektori, veľmi obohacujúce a zaujímavé spôsoby výučby.”

 

Ďalšie informácie:
Juraj Beráts / iscm.slovak@gmail.com / 0948 531 744

 

Hlavný organizátor: ISCM – Slovenská sekcia. Seminár sa koná v rámci projektu New Music for Kids 2020, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. S podporou SOZA.