Zo seminára webinár:
Mesiace a čísla bude online - NOVÝ TERMÍN!

Webinár Mesiace a čísla sa uskutoční v novom termíne.

 

Seminár pre učiteľky a učiteľov hudby Mesiace a čísla, ktorý bol kvôli pandémii dvakrát zrušený, sa uskutoční v novom termíne. Webinár má dva dni a bude sa konať 20. – 21. marca 2021. Prebehne v online forme (Zoom). Webinár budú viesť lektori Superar Tomáš Boroš, Ivan Šiller a Eva Šušková.

 

Program webinára:
20. marec 2021: Hudba ako čin
21. marec 2021: Mesiace a čísla

 

Časový harmonogram / platný pre obidva dni:
8.30 - 9.00 – prezentácia účastníkov a účastníčok
9.00 - 12.00 – 1. blok
12.00 - 13.00 – prestávka
13.00 - 16.00 – 2. blok

 

Uvedomujeme si zložitú situáciu, v akej sa pedagógovia a pedagogičky momentálne nachádzajú. Preto sme sa rozhodli podporiť ich a seminár im ponúkame za zľavnenú cenu. Je to zároveň náš dar k marcovému Dňu učiteľov.

 

Jeden deň (ktorýkoľvek) seminára stojí 19 EUR, dvojdňový seminár ponúkame za 39 EUR. V cene dvoch dní je aj publikácia Tomáš Boroš: Hudba ako čin a CD Ivan Šiller Lasciar Sonare.

 

Kapacita webinára je 40 ľudí. Prihlásiť sa dá do 18. 3. 2021 v e-shope InMusic: http://bit.ly/MesiaceAcisla2021

 

Charakteristika webinára

 

Tomáš Boroš:

 

„Program Hudba ako čin vychádza z hudobno-výchovných ideí C. Orffa, Z. Kodálya a súčasných adaptácií týchto edukačných smerov. Má prevažne praktický, workshopový charakter a jeho cieľom je nácvik a osvojenie si konkrétnych metodických postupov a ich následná aplikácia do edukačnej praxe. Hlavnou osou v obsahu programu sú hudobné činnosti. V rámci hlasových činností je to práca s rečou, deklamácia, rytmizácia a základné solmizačné modely. V inštrumentálnej činnosti je to hra na elementárnych hudobných nástrojoch, elementárna kompozícia a improvizácia. Oblasť hudobno-pohybových a hudobno-dramatických činností obsahuje hudobno-pohybovú interpretáciu (analýzu) hudobnej formy a estetických a semiotických rozmerov hudobného umenia, ako aj rozvoj hudobných schopností prostredníctvom pohybu a dramatizácie.

 

Zbierky hudobno-edukačných aktivít Mesiace a čísla vychádzajú z hudobno-pedagogických koncepcií C. Orffa a Z. Kodálya. Jednotlivé aktivity v syntéze triády reč – pohyb – hudba rozvíjajú hudobné schopnosti – najmä sluchovo-percepčnú, rytmickú, intonačnú, auditívno-motorickú, hudobnú pamäť a predstavivosť. Smerujú k elementárnej hudobnej tvorbe (improvizácii a kompozícii). Názvy jednotlivých mesiacov roka a čísla od jeden do dvadsať tvoria materiál na rytmizovanie, pohyb, intonáciu a pochopenie fungovania hudobnej štruktúry. Metodický materiál je vhodný pre zbormajstrov detských zborov ako aj pre učiteľov hudobných predmetov ZŠ a ZUŠ (hudobná výchova, hudobná náuka, spev, možno ju adaptovať aj na určité aspekty nástrojovej hry). Práca s rečou umožňuje navyše najrozličnejšie medzipredmetové vzťahy (anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika, prvouka a iné.), metodika môže tak byť inšpiráciou aj pre učiteľov nehudobných vyučovacích predmetov. Metodický materiál Mesiace a čísla vznikol počas roku 2020 s finančnou podporou SUPERAR Slovakia.

 

Hlavný organizátor: ISCM – Slovenská sekcia. Seminár sa koná v rámci projektu New Music for Kids 2020, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. S podporou SOZA.