Autorské práva a používanie diela

Slovenská sekcia ISCM poskytuje v rámci projektu New Music for Kids and Teens
autorom hudobných diel:

  • priestor pre šírenie ich skladateľskej tvorby
  • možnosť reálneho uvedenia diela na koncertoch na slovenských ZUŠ
  • zaradenie diela do edukačného procesu na ZUŠ a konzervatóriách na Slovensku
  • priestor pre vytváranie kultúrnych i osobných kontaktov medzi skladateľmi, učiteľmi a detskými interpretmi
  • priestor pre spoznávanie a zbližovanie kultúr prostredníctvom hudobného umenia z rôznych krajín
  • evidenciu uvedenia diela v rámci projektov Slovenskej sekcie ISCM


Slovenská sekcia ISCM požaduje od autora:

  • súhlas na použitie diela inou osobou (nadobúdateľ: Slovenská sekcia ISCM, majiteľ databázy)
  • dobrovoľný súhlas autora so sprístupnením v online databáze bez nároku na honorár
  • krátky autorský text k skladbe (nie je podmienkou)
  • kontaktné informácie pre potreby komunikácie


Na základe §40 zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) sutor a Slovenská sekcia ISCM uzatvoria licenčnú zmluvu (vzor licenčnej zmluvy), ktorá podrobne upravuje podmienky poskytnutia a použitia diela.


Autor, ktorý má záujem zapojiť sa do projektu, no ktorého dielo bolo už vydané tlačou a zmluva s vydavateľom mu neumožňuje poskytnúť dielo inému nadobúdateľovi, sa projektu môže zúčastniť aj tak, že Slovenskej sekcii ISCM poskytne všetky relevantné informácie o vydanom diele (vydavateľ, rok vydania, ISBN, kontakt na vydavateľa/distribútora). Takáto informácia bude uverejnená v databáze v sekcii "Ďalšia odporúčaná literatúra" a bude slúžiť k rozšíreniu repertoárovej ponuky.


V prípade, že dielo autora je už vydané tlačou a autor chce svoje dielo zverejniť v databáze projektu New Music for Kids and Teens, je potrebné, aby osobne kontaktoval svojho vydavateľa
a definoval podmienky zverejnenia.


Použitie diela

Diela uverejnené v databáze na stránke www.newmusicforkids.org sú primárne určené pre verejné vykonanie diela na koncertoch organizovaných Slovenskou sekciou ISCM. V spolupráci s Asociáciou základných umeleckých škôl na Slovensku iniciuje ISCM Slovenská sekcia organizáciu cyklu koncertov súčasnej hudby pre deti s detskými interpretmi pod názvom Portréty. Koncerty budú organizované základnými umeleckými školami ako školské akcie bez akýchkoľvek finančných výnosov. Slovenská sekcia ISCM poskytuje partitúry diel učiteľom, žiakom a študentom ZUŠ, ktorí budú využívať diela v edukačnom procese a na predstaveniach s ním spojených. Všetky tieto aktivity sú pre Slovenskú sekciu ISCM neziskové.


V súlade so znením zákona č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon), §30, ods. 1, písm. b, zákona platného v SR, sa od autora hudobného diela nevyžaduje súhlas na použitie diela pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia školy; podľa §30, ods. 3 nevzniká v tomto prípade povinnosť uhradiť autorovi odmenu. Akékoľvek iné verejné predvedenia skladieb sa riadia podmienkami autorského zákona (č. 618/2003 Z. z.) a povinnosťami z neho vyplývajúcich.


Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia (ISCM) nepreberá zodpovednosť za nelegálne preberanie diel z tejto databázy, ani ich použitie mimo projektov Slovenskej sekcie ISCM.